منـ یکـ دخترمـ

از تبار دخترانـ زهراییـ

و از سرزمینـ ایرانـ زمینـ

اینـ منمـ!

دختریـ کهـ گیسوانشـ را بهـ بهایـ تمامـ دنیا نمیـ دهد!

دختریـ که در حصار امنـ چادرشـ،

بهـ حفظـ نجابتشـ می اندیشد!نهـ بهـ حراجـ کردنشـ!

اینـ منمـ!

یکـ دختر اصیلـ آریاییـ...