گاهی با خودم فکر می کنم،

کاش ما انسان ها هم یک دکمه ی offداشتیم،

آن گاه،

هر وقت دلمان میخواست از زندگی حذف می شدیم...

#منتظر-آلزایمر-باشید