پیش تر ها می اندیشدم

اگر بزرگ شوم و کودکی را پشت سر بگذارم

از پس همه ی مشکلاتم بر خواهم آمد و غصه هایم پایان خواهند یافت

گذر زمان بزرگ شدن را به من هدیه کرد

مشکلاتم نیز با من رشد کردند

غصه هایم از خودم بزرگتر شدند

و من ماندم در دنیای خاکستری و بی روح آدم بزرگ ها

و یک دنیا حسرت روز های شیرین کودکی...#منتظر-آلزایمر-باشید