کتاب، غیر زنده، اما پر از زندگی، بی زبان، اما پر از حرف، بدون تصویر، اما پر از نقش و نگار، نقش و نگارهایی که در قوی تخیل شکل می گیرند.

کتاب، مجموعه ای از جمله ها و کلمات است که وقتی خوانده می شود، با تفکر معنی می شود، در ذهن شکل می گیرد، با قوه ی تخیل به تصویر در می آید و می تواند احساسات منفی یا مثبت را منتقل کند.

این کتاب است، با نوشته های سیاه، ولی پر از رنگ، تک تک کلماتش، ذره ذره احساس را به خواننده منتقل می کند، می تواند خنده بر لب بیاورد، یا اشک بر چشمان.

این کتاب است!در ظاهر چند تکه کاغذ، اما در واقعیت، یک معجزه!

سنجاقی نوشت:به عنوان توجه کنید!بعـــــــــــــــــــــــله!ما اینیم دیگه!