به نام خالق دوست، که هر چه دارم از اوست.


قراره اینجا مکانی باشه برای ثبت اون اطلاعاتی که از مغز بیرون میاد...
 احساساتی که از قلب میاد...
داستان هایی که از قوه ی تخیل میاد و نوشته هایی که از کیبورد میاد!
تا باشه برای کسانی که با مغز دریافت می کنن...
 با قلب احساس می کنن...
با قوه ی تخیل تصور می کنن و با مانیتور رایانه می بینن!